Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau – „Taisyklės”) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas ir el. parduotuvės NIKAGA.LT operatorius „NIKAGA”, įm.k.301963543, tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

1.2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

2. Pagrindinės sąvokos

2.1. Duomenų valdytojas – „NIKAGA”, bendrovė kurios buveinė yra Geležinio Vilko g. 15-2 , Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 301963543,  el. pašto adresas ii.nikaga@gmail.com , įregistruota duomenu valdytoju Asmens duomenų valdytojų registre.

2.2. Duomenų subjektas – Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs ar įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje NIKAGA.LT.

2.3. Asmens duomenų tvarkymas – bet kurie su asmens duomenimis atliekami veiksmai: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.4. Automatinis būdas – reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

2.5. Duomenų gavėjas – reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas turi būti registruojamas Lietuvos Respublikos Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami prekybos tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumo principais. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.

3.2. Pirkimo metu Duomenų subjektas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis, keisti ir (arba) atnaujinti pateiktus duomenis.

3.3. Duomenų valdytojas Taisyklių 3.1. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų asmens duomenis:

(a) vardas;

(b) pavardė;

(c) elektroninio pašto adresas;

(d) telefono numeris;

(e) adresas (prekių pristatymui).

3.4. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant pas Duomenų valdytoją įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.5. Duomenų valdytojas gerbia kiekvieno Duomenų subjekto teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

(a) apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

(b) išrašyti finansinius dokumentus;

(c) išspręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu;

(d) įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3.6. Duomenų valdytojas gali statistiniais tikslais naudoti su pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3.7. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Administracijos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

3.8. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo bendrovės vadovas ar jo paskirtas darbuotojas.

3.9. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su asmens duomenimis sudaroma Duomenų valdytojui pateikus rašytinį prašymą dėl susipažinimo su asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

4.2. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu el. pašto adresu.

4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Duomenų valdytojui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

4.4. Duomenų valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

4.5. Duomenų valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

5. Duomenys apie svetainės lankymą

5.1. Lankymosi svetainėje metu gali būti renkami tokie duomenys: naudojamo kompiuterio, telefono ar kito įrenginio, turinčio galimybę naršyti internete, IP adresas, jo geografinė buvimo vieta, naršyklės tipas, apsilankymo svetainėje šaltinis, apsilankymo laikas ir trukmė, duomenys apie tai, kokie puslapiai svetainėje buvo peržiūrėti ir koks jų kiekis. Šie duomenys leidžia pritaikyti svetainės turinį lankytojo naršyklei bei suteikia statistinę informaciją apie svetainės lankytojus. Šie duomenys nėra naudojami ir iš jų negalima nustatyti lankytojo asmenybės.

5.2. Svetainėje gali būti naudojami slapukai (angl. „cookies“), kurie gali būti išsaugomi lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jie gali būti panaudoti svetainei administruoti, taip pat tam, kad galėtume nustatyti, kada svetainė yra lankoma to paties lankytojo, siekiant individualizuoti svetainėje pateikiamą turinį. Pirkėjas bet kuriuo momentu gali atsisakyti slapukų naudojimo: dauguma interneto naršyklių suteikia galimybę uždrausti slapukų naudojimą. Tačiau tai gali apsunkinti svetainės naudojimą arba tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.

6. Asmens duomenų perdavimas

6.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi sutartis dėl prekių pristatymo ir kurie užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

6.2. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

7. Asmens duomenų tvarkymo terminas

7.1. Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Atlikus pakartotinį pirkimą, terminas atsinaujina.

7.2. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Duomenų subjekto asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Taisyklių galiojimas ir keitimas

8.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas NIKAGVA.LT svetainėje.

8.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

8.3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli tekstiniai failai, įkeliami į Jūsų kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Lankytojui naudojantis Interneto svetaine, kurių pagalba Interneto svetainė atpažįsta lankytojo įrenginį. Šių slapukų surinkta informacija padeda išmatuoti reklamos ir paieškos internete efektyvumą bei lengviau suprasti vartotojų elgseną, analizuoti tendencijas. Taip galime užtikrinti Jums galimybę mūsų svetainėje naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek “Nikaga” teikiamas paslaugas.
Savo internetinėje svetainėje naudojame toliau nurodytų kategorijų slapukus.

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?

nikaga.lt svetainė naudoja būtinuosius (svetainės veikimą užtikrinančius ar naudojimąsi palengvinančius), nuostatų, analitinius ir rinkodarinius slapukus.

1.    Būtinieji slapukai naudojami svetainėje, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

2.    Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą ir yra naudojami Interneto svetainės Lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kiek puslapių svetainėje aplankė žmogus. Taip pat analitiniai slapukai padeda registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus, nepasiekiamus puslapius. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos: visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.  Šie duomenys gali būti naudojami siekiant optimizuoti mūsų svetaines bei palengvinti naršymą jose.

3.    Rinkodariniai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų jums skaičius būtų ribojamas. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti ką žiūrėjote/skaitėte svetainėje. Taip pat jie naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti.

4.    Nuostatų. Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Naudojant šiuos slapukus, nerenkama informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti Jūsų tapatybės. Visa informacija, surinkta naudojant šiuos slapukus, yra kaupiama, todėl ji yra anoniminė.

BENDRAI NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

•    Google Analytics – analitinis slapukas, kuris padeda suprasti svetainės naudojimo įpročius, nustatyti, kuri informacija svetainės lankytojams aktualiausia
•    Google Tag Manager – slapukai leidžia mums analizuoti, kaip naudojatės šia svetaine – jūsų įrenginiui priskiriamas unikalus ir atsitiktinai sugeneruotas ID, kuris leidžia mums atpažinti jūsų įrenginį, kai apsilankysite kitą kartą.
•    Google Adwords Retargeting – reklaminis slapukas, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi, kokius produktus pirko.
•    Facebook Pixel – kaip analinis slapukus, kuris leidžia įvertinti reklamos efektyvumą, suprasdamas veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėje bei padeda stebėti ir optimizuoti “Facebook” skelbimus.

DUOMENYS APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
_gid Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kai lankytojas naudoja svetainę. Paspaudus nuorodą. / sesiją.
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 2 metai 
FB_PIXEL_ID Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir pakartotinę rinkodarą kvalifikuotam potencialiems klientams Pirmo įėjimo į puslapį metu / 3 metai 

KAIP IŠTRINTI/IŠJUNGTI SLAPUKUS?

Norime pabrėžti, kad savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Kaip išvalyti/ išjungti slapukus informacija pateikiama žemiau paspaudus ant nuorodos:

•    Chrome Naršyklėje
•    Safari Naršyklėje
•    Firefox/Mozilla Naršyklėje
•    Edge Naršyklėje
•    Internet Explorer

Išsamesnė nepriklausoma informacija apie Slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galite rasti adresu www.AllAboutCookies.org.

MŪSŲ PARTNERIŲ SLAPUKAI

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų reklamos partneriai taip pat gali naudoti savo slapukus, kurių mes neturime galimybės kontroliuoti.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

Norint su mumis susisiekti dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:
•    raštu – el. paštu: ii.nikaga@gmail.com
•    žodžiu – telefonu +370 674 08722

NARŠYDAMI MŪSŲ SVETAINĖJE SUTINKATE SU SLAPUKŲ ĮRAŠYMU Į JŪSŲ KOMPIUTERĮ AR KITĄ ĮRENGINĮ. TAIP PAT  JŪS SUTINKATE, JOG ESATE SUSIPAŽINĘ SU TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA, IR NEPRIEŠTARAUJATE, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ NAUDOJAMI TIESIOGINIĖS RINKODAROS TIKSLAIS.

Taisyklių redakcija galioja nuo 2019-08-23